ارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در برخی از خاک‌های شهرستان ورامین | brassonline

هدف از این مطالعه ارزیـابی میزان خطر زیست‌محیطی عناصر سـنگین با اسـتفاده از شـاخص‌هـای آلـودگی در شهرستان ورامین می‌باشد. برای این منظور، 35 نمونه مرکب خاک سطحی کشاورزی از هفت منطقه تهیه شد. مقدار کل و قابل جذب عناصرسنگین با تیزاب سلطانی و DTPA استخراج و با دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد.

ميزان سمي بودن اين عناصر به عواملي از قبيل نوع فلز و نقش بيولوژيكي آن درچرخه حيات بستگي دارد. آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست، انتشارات نقش مهر، چاپ اول، تهران، 767 صفحه. مقایسه مقاومت به خوردگی آبکاری الکترولس نیکل-بور نسبت به آبکاری الکترولس نیکل-فسفر … از مصارف کادمیوم می توان به تولید باتری‌های نیکل-کادمیومی و آلیاژها و قطعات الکترونیکی اشاره کرد. در برخي از مناطق، آرسنيك به طور طبيعي از لايه هاي زمين در آب هاي زيرزميني حل مي شود و با عث آلوده شدن منابع تامين آب آشاميدني مردم مي شود. نتایج به‌دست آمده توسط معادلات و نرم‌افزارهای آماری مختلف مورد تحلیل قرار گرفت.

  • حوزۀ اراک با مساحت 5500 کیلومترمربع، حوزۀ بسته‌ای است که 62 درصد از مساحت آن را ارتفاعات، 36 درصد را دشت و 2 درصد را تالاب میقان تشکیل داده است (شکل 1).
  • بیشترینمصرفکادمیوم(50 درصد)در صنایعآبکاریوسپسمصرفآندرآلیاژهایکادمیوممیباشد .
  • ترکیبات اصلی توده زیستی زائدات کشاورزی شامل همی سلولز، لیگنین، لیپیدها، پروتئین ها، قندهای ساده، نشاسته گروه های اصلی هستند که جداسازی فلزات سنگین را از محیط آبی آسان می نمایند.
  • Howladar در گیاه لوبیا افزایش فعالیت‌ آنزیم SOD را در در حضور کلرید کادمیوم گزارش نمود، در این مطالعه نیز نتایج مشابهی به دست آمد.

ارزیابی پتانسیل خطرپذیری آلودگی فلزات سنگین در برخی از خاک‌های شهرستان ورامین | brassonline

این مدل ها شامل معادلات درجه اول و دوم هستند که به صورت زیر می باشند. ابتدا به بررسی مدل های جذب و پارامترهای ترمودینامیکی جذب می پردازیم و سپس یافته های حاصل از این مطالعه را بیان می نماییم. هر گونه باز نشر محتوا و اطلاعات نمایه شده در بانک های تحت اختیار این مرکز تنها به منظور استفاده علمی و غیر تجاری با ایجاد پیوند به تارگاه SID و ذکر منبع مجاز است. استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان حامی و همکار علمی، بدون اخذ مجوز کتبی از “پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی” پیگرد قانونی دارد. ✔️از برخی فلزات به دلیل خاصیت انعکاسی آنها در تولید آینه‌ و تجهیزات نجوم استفاده می شود. 4بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین،ایران.

بیماری‌های ناشی از فلزهای سنگین[ویرایش]

برای مطالعه فلزات سنگین در دلتای سفید رود، 16 نمونه سطحی و یک مغزه از رسوبات دلتایی برداشت شد. میزان دسترسی جاندران به فلزات سنگین از طریق فروشست نمونه ها در اسید کلریدریک سرد به مدت 16 ساعت اندازه گیری گردید. غلظت فلزات سنگین چه در مجموعه نمونه و چه در بخش حل شده آن از طریق دستگاه جذب اتمی تعیین شد.

پژوهش‌های جانوری (مجله زیست شناسی ایران)(علمی)

همچنین مطالعات مشابهی در ترکیه توسطTuzen و Soylakدر سال 2006 و در لیبی توسط Voegborlo در سال 1999 بر روی کنسرو ماهی تون انجام گردید که نتایج نشان دادند، این محصول عاری از آلودگی به فلزات سنگین می باشد (46،50) که نتایج این مطالعات با این تحقیق هماهنگی ندارد. تفاوت نتایج در تجمع فلزات سنگین در کنسرو تون ماهیان علل مختلفی مانند مراحل عمل آوری کنسرو دارد. بعنوان نمونه در بررسی Ezzatpanah و همکاران در سال 2009 مشخص شد که مراحل تهیه کنسرو از جمله مرحله انجماد زدایی، پخت و استریل کردن میزان سرب و کادمیوم را بطرز قابل توجهی کاهش می دهد . همچنین سطوح مختلف جذب فلزات سنگین در بدن ماهیان بعوامل متعددی مانند ویژگی های اکولوژیک، رژیم غذایی و توانایی های هومواستاتیک بستگی دارد (12 و 13). ورمی‌کمپوست با جذب احتمالا بیشتر فلزات سنگین موجب کاهش اثر سمی این فلزات شده در نتیجه میزان فعالیت کاتالاز را بیشتر از سایر ترکیبات کاهش بورس کالای آلیاژی می‌دهد. بطور کلی با اضافه کردن هر کدام از فلزات سنگین، میزان فعالیت آنزیم CAT برگ افزایش یافت.